Kulüp İşlemleri

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği 14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelik gereğince, federasyonlar tarafından hazırlanan sporcu lisans, vize ve transfer talimatları Bakanlığımız Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde kurumsal menü altında bulunan federasyon mevzuatları sayfasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kulüp lisansı

 Ferdi lisans

 • Spor Kulübü Muvafakat ücreti, Transfer işlemleri ücretlerinden belirlenir.
 • Federasyonun şartına bağlı olarak kulüpten-ferdiye dönüşüm

 • Sporcunun ferdi sporcu olduğunu gösteren belge (Word dosya )
 •  

 • 18 Yaşından Küçük Sporcular İçin Veli/Vasi İzin Belgesi
 • Özel Sporcular İçin 18 Yaşından Küçük / Büyük Sporcular İçin Veli/Vasi İzin Belgesi
 • Sağlık Raporu (durum bildirir tek hekim raporu veya özel hastaneden alınan mesul müdür onaylı rapor) / Federasyon Talimatına Göre Sağlık Beyanı
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel) Ferdi için

 • Kimlik Fotokopileri (sporcu/veli/vasi )
 • Branşınızın bağlı olduğu federasyonun talimatını mutlaka okuyunuz.
 •  

  Not: Sporcu lisans dönüşüm işlemleri Federasyon Talimatlarının 7. Maddesine göre yapılır. Adına ilk defa ferdi sporcu lisansı düzenlenen bir sporcu, hiç beklemeden sporcu lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir. Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştürdükten sonra lisansını tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcular, Federasyon Talimatlarının 7. Maddesinde belirtilen süre şartlarına göre dönüşüm işlemi gerçekleştirebilir.

  Transfer İşlemleri İçin Gereken Belgeler

 • Sporcunun Ayrılacağı Kulüpten Alması Gereken Spor Kulübü Muvafakat Belgesi
 • Taahhütname
 • Kulüple İlişiğini Gösteren Belge
 • 18 Yaşından Küçük Sporcular İçin Veli/Vasi İzin Belgesi
 • Özel Sporcular İçin 18 Yaşından Küçük / Büyük Sporcular İçin Veli/Vasi İzin Belgesi
 • Sağlık Raporu (durum bildirir tek hekim raporu veya özel hastaneden alınan mesul müdür onaylı rapor), Federasyon Talimatına Göre Sağlık Beyanı

 • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
 • Kimlik Fotokopileri (sporcu/veli/vasi)
 • Branşınızın bağlı olduğu federasyonun talimatını mutlaka okuyunuz.
 •   

  Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar

   

  •  KULÜP KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER

 • Onaylı tüzük örneği(tüzüğün ilk sayfasında renkler belirtilmiş olmalıdır)
 • Açılacak olan branş ve branşlar için alınan karar örneği
 • Kulüp yönetici bilgileri ( ad soyad – tc kimlik no – telefon numaraları )
 • Kulüp iletişim bilgileri ( adres – telefon – fax – mail )
 • Kira kontratı (kira süresi en az 1 sene olmak zorundadır)
 • Bankanın ismi ve iban numarasının belirtildiği yazı
 • Vergi dairesinin ismi ve vergi numarası numarasının belirtildiği yazı
 • İmza sirküsü (Noter Onaylı )
 • Kulüp renklerinin belirtildiği yazı
 • Varsa kulüp logosunun belirtildiği yazı
 • Açılacak branş için en az 2. kademe antrenörlük belgesi
 • antrenör ile sözleşme evrakları (En az 1 senelik sözleşme olmak zorundadır!!!)
 • Antrenmanların gerçekleştirileceği açık adres bilgisi

  BRANŞ TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • Açılacak olan branş ve branşlar için alınan karar örneği
 • Açılacak branş için en az 2. kademe antrenörlük belgesi
 • Antrenör ile sözleşme evrakları(sözleşme en az 1 senelik olmalıdır.)
 • Antrenmanların gerçekleştirileceği açık adres bilgisi

   

  KULÜP İSİM DEĞİŞİKLİĞİ OLDUĞUNDA İSTENEN BELGELER

 • Dernekler il müdürlüğünden alınan isim değişikliği konulu resmi yazı ( Faaliyet belgesi değil. Belgede derneğin eski adının, yeni adının bulunduğu ve bu değişikliğin hangi tarihte yapıldığının bilgisi bulunmalıdır. )

    KULÜP KAPATILDIĞINDA İSTENEN BELGELER

 • Derneklerden alınan kulüp kapatma belgesi

    

  Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer İşlemleri Federasyon Talimatlarına Göre Yapılacaktır.

  Federasyonların Yeni Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatları için linki tıklayınız.

 • https://shgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/28/3/Federasyonlar

    

  NOT

 • Tüm evraklarda imza sirkülerindeki kişinin imzası ve kulübün kaşesi olmalıdır!!!
 • Kulüplerin İmza Sirküleri GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Spor Bilgi Sistemine Ekleneceği İçin Kulüp Adına İşlem Yapma Yetkisine Sahip Kişi/Kişilerin Yetkili Olduklarına İlişkin NOTER Onaylı İmza Sirküleri Getirmeleri Zorunludur.
 • Yetkili İsimlerde Değişiklik Olduğu Takdirde Tekrar NOTER Tasdikli Belge İstenir.
 • İmza Sirküleri almak için, kulüp karar defterinde alınacak kararın içeriğinde “Kulüp Adına Kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlem yapmaya yetkilidir” ifadesi bulunması gereklidir.

  

 

KULÜPLERE YAPILACAK NAKDİ YARDIM İÇİN İSTENECEK BELGELER

 

İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

........................................................................Kulübü olarak İzmir İlinde faaliyet göstermekteyiz. Spor kulüplerine yapılan nakdi yardımdan faydalanmak için; tescil yönetmeliğinin 34. Maddesi gereğince kulübümüze nakdi yardımda bulunmanız hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                          Kulüp Başkanı

                                                                                                                          Mühür

                                                                                                                          İmza

KULÜP DERBİS NO(KÜTÜK NO)      :

KULÜP TESCİL TARİHİ                      :

KULÜP FAALİYET BRANŞLARI       :

CEP TELEFONU                                     :

KULÜP BANKA –IBAN HESAP NO    : TR.....

KULÜP VERGİ NO                                 :

KULÜP ADRESİ                                      :

 

                                                                                                                                  Sayfa No:

KARAR DEFTERİ

Kararın

No’su

Tarihi

Konusu

../..

../../20..

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Kulüp Nakdi Yardımı

Başkan:

Üyeler

Kararın Metni

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Kulüp Nakdi Yardımı ile ilgili gerekli evrakları düzenlemeye, Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işlemleri yürütmeye ve ilgili evrakları imzalamaya aşağıda imzası bulunan kişi veya kişilerden ................ ( TC. Numaralı )................ yetkilendirilmiştir.

Yönetim Kurulu oyçokluğu/ veya oybirliği ile karar vermiştir.

 

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE

ADI SOYADI ADI SOYADI ADI SOYADI ADI SOYADI

İMZA İMZA İMZA İMZA

 

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                                                                       TAAHHÜTNAME

            Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kulübümüze amatör faaliyetlerin daha iyi bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, .....................,00 TL yardım ödeneği gönderilmiştir.

            Söz konusu ödeneği;

            1-Kulüp tüzüğünde belirtilen amaçlar ve Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda amatör faaliyetler için kullanacağımızı, aksi takdirde yardım ödeneğini iade edeceğimizi,

            2-Harcama yaptığımız tarihten itibaren 15 gün içerisinde harcama belgelerinin bir suretini denetim amacıyla İl Müdürlüğüne ibraz edeceğimizi,

            3-Nakdi yardım aldığımız tarih itibariyle en geç iki sezon içerisinde yardım ödeneğini kulübümüzün amaçları doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak harcayacağımızı,

            4-Nakdi yardım aldıktan sonra, kulübümüzün kapanması halinde, o tarih itibarıyla harcanmayan tutarı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hesabına iade edeceğimizi aksi takdirde Dernek Yönetim Kurulu Asil Üyelerinin bu durumdan şahsen sorumlu olacağını,

            Taahhüt eder ve kabulleniriz.

Eki                              :

Kulüp Yetki Belgesi    :

Spor Kulübü Yetkilisi

KULÜP BAŞKANI    :                                                        

 

T.C. Kimlik N            :

Adı ve Soyadı             :

Derbis No                      :

Kulüpteki Görevi       :

İmza                                                             

   

…/ ... / 2021

 

...............................

Gençlik ve Spor İl Müdürü